Projekt ISAK 2 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti."

IZRAZNI SVET AFRIŠKE KULTURE 2 (ISAK 2) je projekt, namenjen širjenju afriške kulture v slovenskem (in širšem evropskem) prostoru z aktivnim vključevanjem priseljencev iz Afrike in njihovih potomcev v usposabljanja na področju kulture, specifično uprizoritvenih umetnosti (plesa in gledališča) ter vokalne glasbe (petja). A ne gre zgolj za širjenje afriškega kulturnega izročila, temveč tudi (in predvsem) za prepletanje kultur dveh kontinentov ter s tem bogatenje večinske lokalne kulture v Sloveniji in Evropi.

Projekt ISAK 2 je nadaljevanje in nadgradnja projekta ISAK, ki ga je društvo Baobab ob podpori Evropskih socialnih skladov in Ministrstva RS za kulturo izvajalo od jeseni 2009 do jeseni 2010 in zaključilo s festivalom Baofest 2010. Za razliko od prvega projekta, pa se projekt ISAK 2 osredotoča na specifično področje glasbenega in plesnega gledališča ter povezovanje afriškega kulturnega izročila s področja gledališča, vokalne glasbe in plesa ter evropske tradicije glasbenega gledališča in muzikala.

Projekt ISAK 2 so omogočili Evropski socialni skladi in Ministrstvo RS za kulturo.

 
     
 

In kako projekt sploh poteka?

 
     
 

Projekt ISAK 2 sestoji iz usposabljanj (delavnic) za ustvarjalce in pedagoge na področjih plesa, igre in petja v glasbenem gledališču. Udeleženci usposabljanj bodo skupine posameznikov, v katerih bo približno polovica predstavnikov manjšinske skupine afriških priseljencev in/ali njihovih potomcev, polovica pa predstavnikov večinske slovenske (evropske) družbe. Z mešanimi skupinami slušateljev na usposabljanjih društvo Baobab zagotavlja socialno vključevanje Afričanov in njihovih potomcev v lokalno večinsko družbo ter preprečuje marginalizacijo le-teh na področju kulture in na splošno v družbi.

 
     
 

Poleg izobraževanja na osnovnih treh osnovnih področjih (ples, petje, gledališka igra) bodo imeli udeleženci usposabljanj tudi možnost vpogleda v širše polje gledališke, plesne in glasbene produkcije ter na področje prepletanja afriškega kulturnega izročila z evropsko tradicijo glasbene in uprizoritvenih umetnosti.

 
     
 

Končni rezultat projekta ISAK 2 bo uprizoritev izvirnega gledališkega muzikala, ki bo vsebinsko obravnaval problematiko stereotipnih predstav Slovencev (Evropejcev) o Afriki, Afričanih in afriških priseljencih v Evropi. Glasbeno-plesna predstava bo tako skupen rezultat udeležencev usposabljanj na vseh treh področjih - ples, petje in gledališka igra - (soustvarjali pa jo bodo tudi obstoječi profesionalci s področja uprizoritvenih umetnosti), hkrati pa se bo predstava tudi vsebinsko posvečala tematiki imigracije v Evropo in tako v širši javnosti presegala stereotipne predstave o Afričanih in njihovih potomcih. S posredovanim sporočilom o nujnosti sprejemanja drugačnosti in potrebi po bolj odprti družbi pa bo zlasti afriškim priseljencem in njihovim potomcem predstava omogočila lažje vključevanje v družbeno in kulturno življenje nasploh, predvsem zato, ker bo sporočilo širši javnosti posredovano na izredno dostopen in v lokalni družbi vse bolj priljubljen način: v obliki gledališkega muzikala.